International Journal of Applied Sciences and Computational Engineering http://ijasce.com/index.php/ijasce <p>e-ISSN : 2792-0089</p> <p>International Journal of Applied Sciences and Computational Engineering is an international, peer-reviewed and scientific journal that publishes research on Applied Sciences in engineering topics. The journal aims to bring latest developments in technology and engineering sciences to researchers, engineers and audiences at national and international levels. The journal gives priority to the publication of research articles that reflect the original research findings and results in engineering sciences and contribute to science. The journal aims to focus on interdisciplinary methods and technologies.</p> Remzi GÜRFİDAN en-US International Journal of Applied Sciences and Computational Engineering 2792-0089 Organik Rankine Çevrimi Radyal Türbin Performansı: Meanline Analizi ve Tasarım Parametrelerinin Etkisi http://ijasce.com/index.php/ijasce/article/view/22 <p>Bu çalışmada, Organik Rankine Çevrimi sistemlerinde mekanik iş üretmek için kullanılan radyal türbinlerin performansının tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Performans tahmini ve türbin tasarımında kullanılan türbin geometrisi, akışkan özellikleri, akışkanın giriş ve çıkış koşulları gibi parametrelerin performansa olan etkisini meanline analizi yöntemi kullanılarak ortaya koyulmuştur. Bu çalışma, radyal türbinlerin performansını optimize etmek için tasarım parametrelerinin nasıl ayarlanabileceğini ve en iyi verimlilik seviyesine ulaşmak için hangi faktörlerin dikkate alınması gerektiğini belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, türbin giriş sıcaklığının artması, türbin gücünü ve toplam kayıpları artırırken türbin verimi üzerinde ise etkisi düşük olduğu gözlemlenmiştir. Türbininin giriş sıcaklığı 373 K'den 453 K'ye yükseltildiğinde, türbin gücü yaklaşık %21 artmıştır. Bununla birlikte türbin giriş basıncının artması, türbin gücünü azaltmakta ve toplam kayıpları artırmaktadır ancak türbin verimi 900 kPa'a kadar artarken, daha yüksek basınçlarda verimin azaldığı görülmüştür. Türbin giriş basıncı 600 kPa'dan 1200 kPa'ya yükseltildiğinde, türbin gücü yaklaşık %0.013 oranında azalmıştır öte yandan toplam kayıplar yaklaşık %2.645 oranında artırmıştır. Türbinlerinin devir sayısının, güç üretimini artırmanın bir yolu olmakla birlikte toplam kayıpları da artışa sebep olduğundan verimi azaltmaktadır. Çalışmada türbininin devir sayısı 40000'den 120000'e yükseltildiğinde, türbin gücü yaklaşık %0.068 oranında artmıştır. Ancak, toplam kayıpları da yaklaşık %2.645 oranında artırmıştır. Türbinlerinin genişleme oranının artmasıyla güç üretimini ve verimliliği artmaktadır. Türbininin genişleme oranı 3'ten 11'e yükseltildiğinde, türbin gücü yaklaşık %84.95 oranında artmıştır bunun yanı sıra toplam kayıplar yaklaşık %2.42 oranında azaltmıştır.</p> FATİH YİĞİT Copyright (c) 2023 International Journal of Applied Sciences and Computational Engineering https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-10-26 2023-10-26 3 1 SEDANTER VE SEDANTER OLMAYAN BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM ÖNCESİ SAĞLIK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ http://ijasce.com/index.php/ijasce/article/view/19 <p>Bu çalışmanın amacı, sedanter ve sedanter olmayan katılımcıların fiziksel aktiviteye katılım öncesi sağlık durumlarını, genel fizik muayene ve anket sorularına vermiş oldukları cevaplarla değerlendirmektir. Araştırmaya Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 588 öğrenci gönüllü olarak katıldı. Araştırmaya katılan bireyler “Düzenli olarak spor yapıyor musunuz?” sorusuna vermiş oldukları cevaba göre sedanter (spor yapmayan n:382) ve sedanter olmayan (aktif olarak hayatının bir döneminde spor yapan n: 206) olarak gruplandırıldı. Bu araştırmada sedanter ve sedanter olmayan öğrencilerin; sosyo-demografik özellikleri,&nbsp; aile öyküleri, var olan sağlık problemleri ve genel sağlık durumları sorgulandı. Anket sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi SPSS 22.00 for windows paket programı ile yapıldı. Değişkenler arasındaki anlamlı ya da anlamsız ilişki bağımsız t testi ile ki-kare testi kullanılarak değerlendirildi.</p> <p>Fiziksel aktivite yapmak fiziksel ve psikolojik açılardan iyilik halini olumlu yönde desteklerken aynı zamanda sağlığına dikkat etme davranışlarının da daha fazla olduğu izlendi. Sedanter ve sedanter olmayan katılımcı grubunun verilerinin karşılaştırılması sonrasında, fiziksel aktivite öncesi sağlık durumlarıyla ilgili aile parametreleri arasında anlamlı fark bulundu.</p> <p>Elde edilen verilere dayalı olarak çalışmamızın sonucunda; bireylerin fiziksel aktiviteye katılım öncesi sağlık durumlarının detaylı bir şekilde araştırılması gerektiği, sedanter yaşam süren kişilerde fiziksel ve psikolojik sağlık problemlerinin daha fazla görüldüğü olduğu ortaya konmuştur.</p> Fatime Uysal Fatih KILINÇ Copyright (c) 2023 International Journal of Applied Sciences and Computational Engineering https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-10-26 2023-10-26 3 1 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PALYATİF BAKIM ÜNİTESİNDE UYGULAMAYA ÇIKMA DURUMLARININ PALYATİF BAKIMA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNE ETKİSİ http://ijasce.com/index.php/ijasce/article/view/21 <p><strong>Amaç</strong>: Araştırmanın amacı; lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi alan ve Palyatif Bakım Ünitesi’ne uygulamaya çıkan ve çıkmayan öğrencilerin palyatif bakıma ilişkin düşünce ve görüşlerinin değerlendirilmesidir.</p> <p><strong>Materyal- Metod:</strong> Çalışma, lisans düzeyinde eğitim alan hemşirelik öğrencileri üzerinde planlanmıştır. Palyatif Bakım Ünitesi’ne uygulamaya çıkan ve çıkmayan öğrencilerin palyatif bakım ile ilgili düşünce ve tutumlarını belirlemek amacıyla kesitsel olarak yapılmıştır. Veriler Aralık 2021-Mayıs 2022 tarihleri arasında Isparta Şehir Hastanesinde toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak ilgili literatürler taranarak araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formları kullanılmıştır.</p> <p><strong>Bulgular:</strong> Uygulamada palyatif bakım biriminde uygulamaya çıkan 104 öğrenci deney ve hiç palyatif bakım uygulamasına çıkmayan 104 (%50) öğrenci kontrol grubunu oluşturmuştur. Uygulamadan önce Palyatif bakıma ilişkin eğitim aldığını belirten 74 (%35.60) kişi bulunmaktadır, 156 kişi (%75.00) palyatif bakım hastasına bakım vermeyi istediğini ifade etmiştir. Araştırmada kullanılan anket formunun A 25. Maddesi olan “Palyatif Ünitesi’nde Hastaların fizyolojik ihtiyaçlarının yanı sıra psikolojik ihtiyaçlarının da giderilmesi önemlidir” ifadesine öğrencilerin %98.10’unun katıldığı bulunmuştur. Ayrıca A27. madde olan “Palyatif bakım ekibinde hemşirelerin kilit rolleri bulunduğunu daha net anladım” ifadesine %85.60’ının katıldığı saptanmıştır.</p> <p><strong>Sonuç:</strong> Temel hemşirelik eğitim müfredatında palyatif bakıma ilişkin herhangi bir ders/ünitenin bulunmasının ve klinik alanda palyatif bakım hastasına bakım vermenin çok önemli olduğunu düşünmekteyiz.</p> Siddika Ersoy Rukiye Yıldırım Copyright (c) 2023 International Journal of Applied Sciences and Computational Engineering https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-10-26 2023-10-26 3 1 GLOBAL FOOD SECURITY POST-PANDEMIC COVID-19: PROSPECTS AND STRATEGIES FOR SUSTAINABLE LIVESTOCK PRODUCTION http://ijasce.com/index.php/ijasce/article/view/18 <p>Covid-19 was spread from China to all over the world. Some protective measures against the Covid-19 have been taken; 1) Restrictions on travel, transportation, 2) Measures to reduce mass mobility, 3) Measures for work life, 4) Measures at health institutions, health-care system, 5) Evacuation operations, international solidarity, 6) Economic measures, and 7) Social assistance by different countries. These measures were affected more on the livestock production. During the Covid-19 pandemic, small farms were affected more because they did not have sufficient resources. Small farmers need a local and government collaboration to solve their problems during and after the pandemic. Livestock production requires heavy labor and it continues 24h a day over a year<strong>. Local or foreign labor is employed by most of the farms. </strong>Labor problems can be reduced with technology. &nbsp;Livestock producing countries need to reduce imported feed ingredient using alternative feed ingredients with local breeds which should be used first for production because their maintenance is lower than the others. There were many events (festivals, celebrations, etc.) canceled during the Covid-19. Some of the events were bringing millions of people together who consumed a good amount of local foods mostly from animal sources. Covid-19 pandemic is not the first challenge for mankind. There should be new strategies to develop sustainable livestock farming during the disaster time.</p> Musa Yavuz Ayşe Kocabıyık Copyright (c) 2023 International Journal of Applied Sciences and Computational Engineering https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-10-26 2023-10-26 3 1 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN (COVİD-19) PANDEMİ DÖNEMİNDE SAĞLIK DAVRANIŞLARI http://ijasce.com/index.php/ijasce/article/view/20 <p><strong>Amaç:</strong> Covid-19 pandemisi sırasında eğitimlerine zorunlu olarak ara veren ve ülkemizdeki tüm diğer öğrencilerde olduğu gibi ailelerinin yanına dönen ebelik öğrencilerinin (covid- 19) pandemi döneminde sağlık davranışlarının ve düşüncelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.</p> <p><strong>Gereç ve Yöntem: </strong>Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı niteliktedir. Araştırmada veri toplama zamanı 1 ay olarak belirlenmiştir. Araştırmanın anketleri sağlık koşulları göz önüne alınarak bulaş riskini azaltmak amacı ile online olarak doldurtulmuştur. Veriler, SPSS 22.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir.</p> <p><strong>Bulgular: </strong>Çalışmaya dahil olan ebelik öğrencilerinin ortalama yaşı 21.19±1.84, yaşadıkları her fiziksel bulgunun Covid-19 belirtisi olduğunu düşünme oranı&nbsp; %30.00, en fazla haber yayını takip edilen yayın organı televizyon (%47.50) olmuştur. Katılımcıların çoğunluğu pandemi sürecinden itibaren daha fazla uyuduğunu (%61.30) ve daha fazla yemek yediğini (%55.90) belirtmiştir. Pandemi süreci ile birlikte tamamının yemek seçim davranışları da etkilenmiş olup bu değişiklikte en çok haftada 3 ten fazla taze meyve tüketimi yapanların oranı %74.70 olarak bulunmuştur. SYBDÖ-II Toplam puanı 130.78±21.43 ve GSA Toplam puan 14.39±5.95 olarak saptanmıştır.</p> <p><strong>Sonuç: </strong>Araştırmaya katılan ebelik öğrencilerinin pandemiden oldukça fazla etkilendiği, depresif düşünce yapısına sahip öğrencilerin gittikçe arttığı ve bu artışın evde kalma süresi ve hastalık hakkındaki endişe gibi faktörlerden daha olumsuz etkilendiği, SYBDÖ-II toplam puanının ortalamadan yüksek olduğu bulunmuştur. İleride sağlık profesyoneli olarak çalışacak ebelik öğrencilerine pandemi, stres yönetimi, sağlık davranışlarının hayatlarına dahil edilmesinin önemi ve sağlık yönetimi gibi konularda mutlaka eğitimler verilmelidir.</p> Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ Mahmut ATEŞ Copyright (c) 2023 International Journal of Applied Sciences and Computational Engineering https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-10-26 2023-10-26 3 1